Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.

 ΘΕΜΑ:  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. 
                                                                                                                                               
         :
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61/2011
Με την εγκύκλιο 59/2011 της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Οργανισμού αναλύονται οι χρόνοι οι οποίοι αναγνωρίζονται είτε στον φορέα μας είτε σε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 και 41 του Ν 3996/2011.
Σε συνέχεια αυτής, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τον συνυπολογισμό  των αναγνωριζόμενων χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης , είτε η αναγνώριση γίνει στο φορέα μας είτε σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο εφόσον ζητηθεί η εφαρμογή  των  διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

I)ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 Σημείο αναφοράς για την δυνατότητα ή μη συνυπολογισμού  των παραπάνω αναγνωριζόμενων χρόνων αποτελεί η θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως την 31/12/2010.
- Σε όσες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις συμπληρώνονται οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις ως την 31/12/2010 ή και μετά την ημερομηνία αυτή με βάση διατάξεις οι οποίες δεν μεταβλήθηκαν από 1/1/2011 και μετά, είναι δυνατός ο συνυπολογισμός για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο εκείνων των αναγνωριζόμενων χρόνων που προβλέπονταν από το άρθρο 40 του Ν.2084/92 πριν από την αντικατάσταση του από τα άρθρα 39, 40 και 41 του Ν.3996/2011, καθώς και του χρόνου του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 .
- Αντίθετα όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 με τις αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010  μπορούν να συνυπολογίσουν στην σύνταξη τους όλους τους χρόνους που αναφέρθηκαν στην εγκύκλιο 59/2011.
Ειδικότερα οι συνυπολογιζόμενοι χρόνοι ανάλογα με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος, έχουν ως εξής:
Α) ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( άρθρο 40 παρ.5) :
- Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για σύνταξη γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι και 31/12/2010 ακόμα και με προσμέτρηση χρόνων του άρθρου 40 του Ν.2084/92 και εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και 31/12/2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010 (35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών).
- Επίσης όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος  στον φορέα είτε πριν είτε μετά την 1/1/2011 με χρονικές προϋποθέσεις οι οποίες δεν μεταβλήθηκαν και παραμένουν σε ισχύ και μετά την δημοσίευση του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως για παράδειγμα 65 ετών και 15 έτη ασφάλισης ή προνομιακές διατάξεις του Ν.612/77, δύνανται να προσμετρήσουν αναγνωριζόμενους χρόνους όπως αυτοί προβλέπονταν για κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την 1/1/2011.
Επομένως, οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι οι οποίοι μπορούν να προσμετρηθούν  στις περιπτώσεις των θεμελιωμένων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων για τα οποία δεν μεταβλήθηκαν οι χρονικές προϋποθέσεις  είναι οι προβλεπόμενοι  από το άρθρο 40 του Ν.2084/1992 και το άρθρο 141 του Ν.3655/08  όπως αναλύεται στην εγκύκλιο 10/2009 της υπηρεσίας μας. Β) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ Η΄ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 10 Ν. 3863/2010
-  Όπως είναι ήδη γνωστό, ο προβλεπόμενος από τις καταστατικές διατάξεις  35ετής χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ανακαθορίζεται από 1/1/2011 σε 36 έτη ασφάλισης, ενώ για κάθε επόμενο έτος ο χρόνος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα (1) έτος ως τη συμπλήρωση των 40 ετών.
Για τη συμπλήρωση των χρονικών αυτών προϋποθέσεων, είναι δυνατή η προσμέτρηση όλων των κατηγοριών αναγνωριζόμενων χρόνων όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις αρθρ.39, 40 ,41 Ν. 3996/2011.
Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση τυχόν χρόνου σύνταξης λόγω αναπηρίας, αφού αυτή περιορίζεται στις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή στη συμπλήρωση 15ετίας, με την απαραίτητη πλέον προϋπόθεση της πραγματοποίησης τουλάχιστον 12 ετών πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης (άρθρο 40 παρ.6 του Ν.3996/2011).
Για τον κατ΄ έτος απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έως τη συμπλήρωση των 40 ετών, με τον συνυπολογισμό των αναγνωριζόμενων χρόνων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. 103/2010 εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τόσα έτη ασφάλισης όσα απαιτούνται κατά το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας.
- Ομοίως είναι δυνατός ο συνυπολογισμός όλων των κατηγοριών αναγνωριζόμενων χρόνων όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις αρθρ.39, 40, 41 του Ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την ειδική διάταξη ΤΣΑ που προβλέπει για γυναίκες ασφαλισμένες ηλικία 60 ετών και 25 έτη  ασφάλισης , όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 103/2010 της Διευθύνσεως μας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Ασφαλισμένη η οποία ως την 31-12-2010 έχει πραγματοποιήσει 32 έτη ασφάλισης, μπορεί από 1/1/2011 να ζητήσει αναγνώριση 4 ετών, π.χ. σπουδών, ανεργίας, τέκνων  για τη συμπλήρωση των 36 ετών,  των απαιτούμενων για το έτος 2011. Επομένως, ακόμη και αν υποβάλει το αίτημα αναγνώρισης σε μεταγενέστερο του 2011 έτος (σε κάθε περίπτωση μέχρι την αίτηση συνταξιοδότησης) θα θεωρείται ότι συμπληρώνει τα 35 έτη εντός του 2011 οπότε απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης για την συνταξιοδότηση.
2. Ασφαλισμένος  ο οποίος ως την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης τα 2 από τα οποία από αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, εάν συνεχίσει την απασχόληση έως 31/12/2011, συμπληρώνοντας 34 έτη ασφάλισης, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση  2 επιπλέον ετών  (συνολικός  αναγνωριζόμενος χρόνος 4 ετών) για τη συμπλήρωση 36 ετών. Το αίτημα αναγνώρισης είναι δυνατόν να υποβληθεί είτε εντός του έτους 2011 είτε αργότερα, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, καθώς με την αναγνώριση   των δύο επιπλέον ετών  θα λάβει σύνταξη με 36 έτη ασφάλισης και όχι 37,38 κ .ο. κ.
3. Ασφαλισμένος ο οποίος ως την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης , συμπληρώνει το έτος 2011 τα απαιτούμενα 36 έτη ασφάλισης με την αναγνώριση 3 ετών από τους αναγνωριζόμενους χρόνους. Επειδή δύναται να αναγνωρίσει μέχρι και 4 έτη το 2011, μπορεί να προβεί στην αναγνώριση ακόμη ενός έτους για την επιπλέον προσαύξηση της σύνταξης του με την προϋπόθεση ότι και αυτό το αίτημα θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την αίτηση συνταξιοδότησης.

II) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι διατάξεις αρθρ. 39, 40 και 41 Ν. 3996/2011, καθορίζουν εκτός των άλλων τον τρόπο αξιοποίησης στη σύνταξη των αναγνωριζόμενων χρόνων, ως εξής:
- Ο χρόνος γονικής άδειας, σπουδών, ανεργίας μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, πλασματικός χρόνος παιδιών (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3996/11), εκπαιδευτικής άδειας, απεργίας, χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, χρόνος από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ασφαλισμένων Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α) , ο  χρόνος  αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συνυπολογίζεται ως συντάξιμος για θεμελίωση του δικαιώματος και επακόλουθα, για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα χωρίς την προσμέτρηση αυτών, δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή τους μόνο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
- Ειδικά για την στρατιωτική θητεία και τον τρόπο αξιοποίησης της στην σύνταξη ισχύουν όσα ορίζονται στον Ν. 1358/83 σε συνδυασμό με τον Ν. 1539/85.
- Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού.

III) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Όλοι οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι Ν. 3996/2011, όπως αναλυτικά έχουν αναφερθεί, συνυπολογίζονται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή δώδεκα έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.
 Εξαίρεση αποτελεί ο αναγνωριζόμενος χρόνος της αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για τον οποίο δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.
 Ο χρόνος ανεργίας μετά την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος ακόμη και αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει την συνταξιοδότηση με χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η επιλογή ή όχι των διατάξεων της διαδοχικής  επαφίεται αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του ιδίου.
 Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος από τον Οργανισμό μας δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση αναγνωριζόμενων χρόνων.
 Στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης με ταυτόχρονη θεμελίωση δικαιώματος με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 με τις διατάξεις αρθρ. 10 Ν. 3863/2010, θα είναι δυνατή η προσμέτρηση αναγνωριζόμενων χρόνων πλην στρατιωτικής υπηρεσίας για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στους νόμους 1358/83 και 1539/85. Διευκρινίζουμε ότι ο συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων μπορεί να γίνει και στους δύο ΦΚΑ στους οποίους θεμελιώνεται το κάθε δικαίωμα αρκεί ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος να μην υπερβαίνει το κατ΄ έτος προβλεπόμενο ανώτατο όριο ετών.
 Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διαφορετικές προϋποθέσεις δηλαδή προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 και προϋποθέσεις που ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν.3863/2010 δύναται να επιλέξει τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί και εφόσον επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους ασφάλισης.
        ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
   1. Ασφαλισμένος με 33 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 δύναται:
α) να αναγνωρίσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας για συμπλήρωση 35 ετών ως 31/12/2010 ή
β) να αναγνωρίσει οποιονδήποτε άλλο από τους αναγνωριζόμενους χρόνους και να τύχουν εφαρμογής οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
 2.Ασφαλισμένος κατά το έτος 2011 έχει πραγματοποιήσει 32 έτη ασφάλισης, ενώ έχει συμπληρώσει και το 65 έτος της ηλικίας του. Αν και έχει ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την καταστατική διάταξη του Οργανισμού (65 ετών με 15 έτη ασφάλισης) δύναται να αναγνωρίσει 4 έτη ώστε να πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα 36 έτη και να λάβει σύνταξη με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
 Σε ότι αφορά τις μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες από 1/1/1993 και μετά η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης δίνεται από 1/1/2013 και μετά οπότε και τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους, δηλαδή η μητέρα ανηλίκου τέκνου:
     -Τα έτη 2011 και 2012 δεν δύναται να συνταξιοδοτηθεί διότι το μέγιστο του πραγματοποιούμενου χρόνου δεν υπερβαίνει τα 18 ή 19 έτη αντίστοιχα
    - Από 1/1/2013 δύναται κατ΄ επιλογή της να συνταξιοδοτηθεί:
      α) είτε με την συμπλήρωση του 60ου και 15 έτη , μειωμένη χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ν.3996/11
     β) είτε με την συμπλήρωση του 65ου και 15 έτη χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ν.3996/11
     γ) είτε με την συμπλήρωση του 65ου και 20 έτη με αναγνώριση χρόνων Ν.3996/11.
Τροποποιείται επομένως η εγκύκλιος 108/2011 ως προς την συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων.
 Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις άρθρου 37 του Ν.3996/2011 περί συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων οι συνυπολογιζόμενοι για θεμελίωση  χρόνοι αναφέρονται στην αρ.  56/2011  εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
 Μετά την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με αναγνωριζόμενους χρόνους δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση χρόνων ασφάλισης άλλων φορέων κύριας ασφάλισης εφόσον αυτή δεν είχε ζητηθεί ή δηλωθεί με την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης και θεμελιωνόταν δικαίωμα συνταξιοδότησης χωρίς την αναγνώριση χρόνων άρθρων 39, 40 και 41 του Ν 3996/2011.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Ασφαλισμένη η οποία ως την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και έχει πραγματοποιήσει και χρόνο ασφάλισης 2 ετών  σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (ΙΚΑ), τον οποίο είτε δεν δηλώνει καθόλου είτε δηλώνει ότι υπάρχει αλλά δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό του για την συνταξιοδότηση κατά την αίτηση  συνταξιοδότησης, συμπληρώνει το 2011 τα απαιτούμενα 36 έτη ασφάλισης με την αναγνώριση 3 ετών από τους αναγνωριζομένους χρόνους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανέλθει μετά την συνταξιοδότηση και να ζητήσει την προσμέτρηση του ΙΚΑ για προσαύξηση της σύνταξης της, καθώς αν είχε χρησιμοποιήσει το ΙΚΑ θα είχε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν τον Ν3863/2010 (35 έτη ως 31/12/2010).
2.  Ασφαλισμένη η οποία ως την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και έχει πραγματοποιήσει και χρόνο ασφάλισης 1  έτους σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (ΙΚΑ), τον οποίο είτε δεν δηλώνει καθόλου είτε δηλώνει ότι υπάρχει αλλά δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό του για την συνταξιοδότηση κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, συμπληρώνει το 2011 τα απαιτούμενα 36 έτη ασφάλισης με την αναγνώριση 3 ετών από τους αναγνωριζομένους χρόνους. Στην περίπτωση αυτή  μπορεί να επανέλθει μετά την συνταξιοδότηση και να ζητήσει την προσμέτρηση του ΙΚΑ για προσαύξηση της σύνταξης της, καθώς ακόμη και αν είχε χρησιμοποιήσει το ΙΚΑ θα θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις νέες  προϋποθέσεις που ισχύουν από 1/1/2011 και μετά.
 Ο ασφαλισμένος που θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις  του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 , μπορεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση αναγνώρισης οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμεί  να κατοχυρώσει, ακόμη και ταυτόχρονα με  την αίτηση συνταξιοδότησης του και σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης (εφόσον καταστεί συνταξιούχος από την αίτηση του).
   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ασφαλισμένος ο οποίος ως την 31/12/2010 έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης, συμπληρώνει το  έτος 2011 τα απαιτούμενα  36 έτη ασφάλισης με την αναγνώριση 3 ετών από τους αναγνωριζόμενους χρόνους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (παράδειγμα 3 σελ 3 της παρούσης εγκύκλιου)  δύναται να αναγνωρίσει μέχρι και 4 έτη το 2011, δηλαδή  μπορεί να προβεί στην αναγνώριση ακόμη ενός έτους για την επιπλέον  προσαύξηση της σύνταξης του, ωστόσο η αναγνώριση και του επιπλέον χρόνου μπορεί να γίνει  αποκλειστικά  μέχρι την αίτηση συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση μετά από αυτή.  Εξαίρεση αποτελεί η αναγνώριση στρατιωτικής θητείας που γίνεται και από συνταξιούχο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των ν.1358/83 και 1539/85 .

IV) ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 Για όσες περιπτώσεις αναγνωριζόμενων χρόνων το ποσό εξαγοράς καθορίζεται στο 20% του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ο αναγνωριζόμενος χρόνος κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία (κλάδο σύνταξης) που προσεγγίζει το ποσό της εξαγοράς. Βάσει της κλίμακας που σήμερα ισχύει η κατάταξη γίνεται ως εξής:
Για το πρώην ΤΕΒΕ στην Ε ακ
Για το πρώην ΤΑΕ στην Γ ακ
Για το πρώην ΤΣΑ στην ενιαία κατηγορία
Για τον ΟΑΕΕ στην 1η ακ
   Ειδικά για τον πλασματικό χρόνο παιδιών, επειδή αυτός δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή μπορεί να συμπίπτει και με πραγματική ασφάλιση, κατά τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης με διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ ο χρόνος θα κατατάσσεται τελευταίος σε ημερολογιακή σειρά, μετά δηλαδή την κατάταξη κάθε άλλου πραγματικού ή  πλασματικού συντάξιμου χρόνου.
   Για τον χρόνο προεγγραφής το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προεγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας επί της οποίας καταβλήθηκαν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται. Για την κλίμακα συντάξεων που ισχύει σήμερα, προσαύξηση 27,98 ευρώ ανά έτος.

V) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει ( 30 Κ.Ο μηνιαίων συντάξεων γήρατος).
        Επομένως κατά την κοινοποίηση του ποσού οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο θα υπολογίζεται όχι μόνο το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της οφειλής από την αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
Εξαίρεση αποτελεί η αναγνώριση χρόνου προεγγραφής όπου το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προεγγραφής ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα,  οι οποίες τυχόν  έχουν ήδη υποβληθεί στην υπηρεσία μας ως την κοινοποίηση της παρούσης εγκυκλίου, και επειδή ο τρόπος εξόφλησης δεν προβλεπόταν από το άρθρο 10 Ν.3863/2010, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Με την έκδοση απόφασης αναγνώρισης θα γίνεται έγγραφη κοινοποίηση της οφειλής με την πληροφορία ότι το ποσό της αναγνώρισης θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ το αργότερο εντός δύο (2)  μηνών από την κοινοποίηση προκειμένου να απονεμηθεί σύνταξη από τον επόμενο μήνα που ο ασφαλισμένος δικαιούται. Αν η δίμηνη προθεσμία παρέλθει η σύνταξη θα χορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εξόφλησης (απώλεια αναδρομικών συντάξεων).

VI) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Δεδομένου ότι οι διατάξεις άρθρου 10 Ν. 3863/2010 δεν επέφεραν καμία τροποποίηση ως προς την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις αρθρ. 39, 40, 41 Ν. 3996/2011 και εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες.

ΣΥΝ: Πίνακας προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με αναγνωριζόμενους χρόνους για θεμελίωση κατά περίπτωση.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                ΓΕΡ .ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου